wtorek, 27 października 2015

Przedsiębiorco! To już ostatnia szansa w tym roku na aplikacje o dofinansowanie dla Twojego projektu badawczo - rozwojowego!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór na dofinansowanie projektów B+R przedsiębiorstw. Nabór prowadzony jest w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP w terminie do 31 grudnia 2015 r. 
oraz duże przedsiębiorstwa w terminie do 30 listopada 2015 r.

W ramach prowadzonego naboru projektów dofinansowanie jest przeznaczone na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

W przypadku MŚP maksymalne dofinansowanie badań przemysłowych może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych, a prac rozwojowych do 60% kosztów kwalifikowanych.


W przypadku dużych przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie badań przemysłowych może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych, a prac rozwojowych do 40% kosztów kwalifikowanych.


Zapraszam do kontaktu w celu zapoznania się z możliwościami rozwoju jakie stoją przed Państwa przedsiębiorstwem!

wtorek, 25 września 2012

Nabór projektów w ramach Kredytu technologicznego! Start 22 października 2012!

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 22 października 2012 r. rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 
4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Kredyt technologiczny będzie udzielany na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie w formie premii technologicznej stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego. 

BGK przyznaje premię technologiczną do wysokości 4 mln PLN.

O dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu (link/pobierz plik) za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z BGK współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego. 

Lista banków kredytujących jest zamieszczona na stronie: 
Budżet działania 4.3 Kredyt technologiczny wynosi 409 850 588 Euro.


Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 

w ramach niniejszego konkursu wynosi: 
400 000 000 PLN

poniedziałek, 20 czerwca 2011

Przedsiębiorco ruszył nabór projektów - Kredyt Technologiczny! Premia technologiczna do 4 mln PLN!

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO od dnia 20 czerwca 2011 r. rozpoczyna nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.


Kredyt technologiczny będzie udzielany na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego.

BGK wypłaca premię technologiczną do wysokości 4 mln PLN!

Intensywność wsparcia w województwach takich jak : małopolska, podkarpackie i świętokrzyskie dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 70% dla średnich 60%.

Z uwagi na budżet działania 4.3 Kredyt technologiczny wynoszący 336 149 568 Euro jest to atrakcyjny i dostępny produkt finansowy dla przedsiębiorstw chcących realizować rozwój poprzez inwestycje w innowacje.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na stronach www.biznesinnowacja.pl i www.bgk.com.pl